VŠE SKLADEM, ODESÍLÁME TÉMĚŘ OKAMŽITĚ! DOPRAVA NAD 1500,-Kč ZDARMA.

Reklamace

ZÁRUKA, REKLAMACE, VRÁCENÍ ZBOŽÍ
 
 
Zboží Vám nevyhovuje? Jako spotřebitel máte právo od smlouvy ve lhůtě 14 dnů od převzetí zboží.
 • O vrácení zboží nás informujte předem e-mailem interde@interde.cz nebo na tel.č. 605 216 024. Následně si stáhněte, vytiskněte a vyplňte formulář pro odstoupení od kupní smlouvy (PDF). Údaje potřebné k vyplnění naleznete na faktuře.
 • Zboží pečlivě zabalte a pošlete zpět v obale, ve kterém Vám bylo doručeno, případně ve vhodném náhradním obale. Obal náležitě vyplňte výstelkou, bublinkovou folií či kartonem tak, abyste zajistili bezproblémové doručení nerozbitého zboží. (Pokud není zboží důkladně zabalené, e-shop nenese zodpovědnost za rozbití zboží.) Nezapomeňte přiložit vyplněný formulář o odstoupení.
 • Zboží nám zašlete prostřednictvím vhodného dopravce na adresu
  Lenka Fouňová, Mírová 450, Město Touškov. Adresa je pouze fakturačním místem firmy, nevozte sem zboží osobně, nebude přebráno. Před odesláním zboží nás informujte, že zboží zasíláte a kterým dopravcem, na tel.č.605 216 024 nebo e-mailem interde@interde.cz. Pokud nebudeme předem informováni, nejsme povinni zboží převzít.
 • Přijetí zboží Vám potvrdíme emailem.
 • Vrácení platby bude vyřízeno ve 14ti denní zákonné lhůtě od přijetí balíku. Částku vracíme na Váš účet.
 
Dorazilo Vám rozbité zboží?
 • Pořiďte fotografie rozbitého výrobku a krabice ze všech stran. Bez fotodokumentace nebude reklamace uznána. Neprodleně nás informujte na tel.č. 605 216 024 nebo na e-mailové adrese interde@interde.cz
 • Popis a fotodokumentaci odešlete na e-mail interde@interde.cz a do předmětu e-mailu uveďte popis „Reklamace (číslo vaší objednávky). Nutné jsou informace: kdy jste balík převzali, kdo balík převzal, zda jste při převzetí balíku sepsali reklamační protokol o poškození balíku (mají ho u sebe dopravci) a zda jste ke svému podpisu napsali námitku o poškození balíku.  
 • O přijetí reklamace budete informováni e-mailem.
 • O vyřízení reklamace budete informováni e-mailem (maximálně v zákonné lhůtě 30ti dnů od přijetí e-mailu).

 

Reklamace - Postup pří reklamaci zboží
 • O reklamaci zboží nás informujte předem e-mailem interde@interde.cz nebo na tel.č. 605 216 024. Následně si prosím stáhněte, vytiskněte a vyplňte reklamační protokol.
 • Zboží pečlivě zabalte a pošlete zpět v obale, ve kterém Vám bylo doručeno, případně ve vhodném náhradním obale. Obal náležitě vyplňte výstelkou, bublinkovou folií či kartonem tak, abyste zajistili bezproblémové doručení nerozbitého zboží. (Pokud není zboží důkladně zabalené, e-shop nenese zodpovědnost za rozbití zboží.) Nezapomeňte přiložit vyplněný formulář o reklamaci.
 • Zboží nám zašlete prostřednictvím vhodného dopravce na adresu
  Lenka Fouňová, Mírová 450, Město Touškov. Adresa je pouze fakturačním místem firmy, nevozte sem zboží osobně, nebude přebráno. Před odesláním zboží nás informujte, že zboží zasíláte a kterým dopravcem na tel.č.605 216 024 nebo e-mailem interde@interde.cz. Pokud nebudeme předem informováni, nejsme povinni zboží převzít.
 • Přijetí balíku k reklamaci Vám potvrdíme e-mailem.
 • Reklamace bude vyřízena v 30ti denní zákonné lhůtě od přijetí balíku.
 
Záměna zboží
O záměně zboží nás neprodleně informujte e-mailem interde@interde.cz nebo na tel.č. 605 216 024. Společně dohodneme řešení a výměnu zboží.
 
 
REKLAMAČNÍ ŘÁD
 
Základní ustanovení
 • Tento reklamační řád (dále jen „reklamační řád“) firmy Lenka Fouňová, IČ: 88621197, DIČ: CZ7451162092, se sídlem: Mírová 450, Město Touškov, 330 33 (dále jen „prodávající“), provozující internetový obchod Interde.cz, informuje o rozsahu, podmínkách a způsobu uplatnění odpovědnosti za vady výrobků a služeb, včetně podmínek uplatnění rozporu s kupní smlouvou (dále jen "reklamace") spolu s údaji o tom, kde lze reklamaci uplatnit.
 • Reklamační řád byl zpracován dle z. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník a z. č. 634/1992 Sb., na ochranu spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“).
 
Převzetí zásilky při dodání přepravcem
 • Kupujícímu je doporučeno, aby bezprostředně při dodání překontroloval spolu s přepravcem stav zásilky podle přiloženého přepravního listu. Kupující je oprávněn odmítnout převzetí zboží, které je zjevně poškozené nebo je zjevně poškozen přepravní obal.
 • Pokud takto poškozenou zásilku kupující od přepravce převezme, je nezbytné poškození popsat v předávacím protokolu přepravce a neprodleně oznámit na adresu iinterde@interde.cz
 
Práva z vadného plnění
 • Záruční doba je standardně 24 měsíců od převzetí zboží kupujícím. Doba od uplatnění práva z odpovědnosti za vady až do doby, kdy kupující po skončení reklamačního řízení byl povinen věc převzít, se do záruční doby nepočítá. Záruční dobu nelze zaměňovat s životností zboží, tj. dobou, po kterou při správném užívání a ošetřování může zboží vzhledem ke svým vlastnostem, danému účelu a rozdílnosti v intenzitě jeho užívání vydržet.
 • Vyskytne-li se u zakoupeného zboží v záruční době vada, má kupující právo tuto vadu reklamovat.
 • Vadou se rozumí změna (vlastnosti) zboží, jejíž příčinou je použití nevhodného nebo nekvalitního materiálu, nedodržení technologie nebo nevhodná technologie, popřípadě nevhodné konstrukčního řešení.
 • Za vadu nelze považovat změnu (vlastnosti) zboží, která vznikla v průběhu záruční doby v důsledku jeho opotřebení, nesprávného používání, nedostatečné nebo nevhodné údržby, v důsledku přirozených změn materiálů, z nichž je zboží vyrobeno, v důsledku jakéhokoliv poškození kupujícím či třetí osobou nebo jiného nesprávného zásahu.
 • Práva z odpovědnosti za vady věci, pro které platí záruční doba, zaniknou, nebyla-li uplatněna bez zbytečného odkladu a v záruční době.
 
Vyřízení reklamace
 • Místem uplatnění reklamace je adresa firmy Lenka Fouňová, Mírová 450, Město Touškov, 330 33. Reklamaci je povinen kupující uplatnit bez zbytečného odkladu po zjištění vady, aby mohla být reklamace správně posouzena a vyřízena.
 • Při uplatnění reklamace je kupující povinen specifikovat, jakým způsobem se vada projevuje, uvést volbu práva z odpovědnosti za vady, které uplatňuje, a dále sdělit, na jakou adresu mu má být zboží zasláno. Jakmile kupující uplatní některé z práv odpovědnosti za vady zboží, např. právo na odstranění vady či slevu, je tímto projevem vázán a nemůže volbu uplatněného práva měnit, pokud se nedohodne s prodávajícím jinak.
 • Kupující je povinen prokázat, že jeho nárok na vyřízení reklamace je oprávněný, zejména že věc zakoupil u prodávajícího a kdy ji zakoupil. V případě zaslání zboží přepravní službou je vhodné zejména zaslání kopie nákupního dokladu a platný záruční list (v případě, že byl k zboží vystaven). Reklamace se považuje za řádně uplatněnou, jestliže je reklamované zboží kompletní a doloženo potřebnými doklady. V případě zaslání vadného zboží k reklamaci je kupující povinen předat zboží kompletní a ve vhodném obalovém materiálu, jež vyhovuje přepravním požadavkům dodaného zboží – nejlépe v původním obalu.
 • Prodejce není povinen přijmout k reklamaci zboží, nebude-li vhodně zabaleno a předáno s dodanými součástmi a příslušenstvím. Reklamované zboží bude přijato k reklamaci, jen jestliže je zboží řádně vyčištěné, vysušené a posouzení reklamace nebrání obecné zásady hygieny.
 • Kupující, v případě že bude zboží k reklamaci zasílat prostřednictvím provozovatele poštovních služeb, je povinen uvést dostatečné kontaktní údaje, zejména adresu a telefonní číslo.
 • Prodávající nepřebírá žádné nevyžádané zásilky na dobírku nebo na náklady prodávajícího. Pouze v případě oprávněné reklamace má kupující následně právo na náhradu nákladů účelně vynaložených na poštovní přepravu.
 • Prodávající nebo jím pověřený pracovník rozhodne o reklamaci ihned, ve složitých případech do tří pracovních dnů. Do této lhůty se nezapočítává doba přiměřená podle druhu výrobku či služby potřebná k odbornému posouzení vady. Reklamace včetně odstranění vady bude vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se prodávající se spotřebitelem nedohodne na delší lhůtě. Po uplynutí této lhůty má spotřebitel stejná práva, jako by se jednalo o vadu, kterou nelze odstranit.
 • O tom, kdy bylo právo z odpovědnosti za vady uplatněno, co je obsahem reklamace a jaký způsob vyřízení reklamace kupující požaduje, jakož i o provedení opravy a době jejího trvání, případně o způsobu vyřízení reklamace (včetně případného písemného odůvodnění zamítnutí reklamace), vydá prodávající kupujícímu písemné potvrzení.
Pro rychlejší vyřízení reklamace lze využít přiložený reklamační list.
 
Řešení sporů
 • Spory vzniklé z reklamací řeší obecné soudy.
 • Kupující se může obrátit s žádostí o radu ohledně svých spotřebitelských práv na dTest, o.p.s. přes www.dtest.cz/poradna či na telefonu 299 149 009.
 • Dozor nad dodržováním povinností podle zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, v platném znění, vykonává Česká obchodní inspekce (www.coi.cz).
 • V případě, že dojde ke vzniku spotřebitelského sporu z kupní smlouvy mezi prodávajícím a kupujícím, který se nepodaří vyřešit vzájemnou dohodou, může kupující podat návrh na mimosoudní řešení takového sporu určenému subjektu mimosoudního řešení spotřebitelských sporů, kterým je: Česká obchodní inspekce, Ústřední inspektorát – oddělení ADR, Štěpánská, 15120 00 Praha 2, Email: adr@coi.cz, Web: adr.coi.cz
 • Kupující může využít rovněž platformu pro řešení sporů online, která je zřízena Evropskou komisí na adrese http://ec.europa.eu/consumers/odr/.
 
V případě dalších dotazů k reklamaci a vrácení zboží nás neváhejte kontaktovat. 
 

Přihlaste se prosím znovu

Omlouváme se, ale Váš CSRF token pravděpodobně vypršel. Abychom mohli udržet Vaši bezpečnost na co největší úrovni potřebujeme, abyste se znovu přihlásili.

Děkujeme za pochopení.

Přihlášení