Podmínky ochrany osobních údajů

ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ

 

 
1.1. Níže uvedené podmínky ochrany osobních údajů jsou platné pro veškeré činnosti zpracování osobních údajů prováděné firmou Lenka Machová, IČ 88621197, DIČ: CZ7451162092, se sídlem Slovanská alej 10, Plzeň, 326 00, zapsanou v živnostenském rejstříku vedeném Městským úřadem Nýřany, odbor obecní živnostenský úřad, pod jednacím číslem OŽÚ-Roh/361/2020 a to bez ohledu na to, zda jsou osobní údaje poskytovány a zpracovávány prostřednictvím webové stránky www.interde.cz, na prodejnách a pobočkách firmy Lenka Machová – Interde, nebo při jakékoli jiné činnosti pracovníků firmy Lenka Machová – Interde a to v rozsahu, v jakém jsou na konkrétní činnost zpracování použitelné.
 
1.2. Správcem osobních údajů podle čl. 4 bod 7 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (dále jen: „GDPR”) je výše uvedená Lenka Fouňová – Interde, IČ 88621197, se sídlem Slovanská alej 10, Plzeň, 326 00, živnostenský úřad, pod jednacím číslem OŽÚ-Roh/361/2020.
 
V případě dotazů, žádostí a dalších záležitostí týkajících se osobních údajů a jejich zpracování, lze využít tyto kontaktní údaje:
 
e-mail: obchod@interde.cz
telefon: +420605216024
 
1.3. Uvedenými pravidly, která vymezují a upřesňují podmínky užívání všech funkčních součástí webového rozhraní, je nutné se řídit bez ohledu na to, zda je prostřednictvím webového rozhraní vytvořena objednávka, registrace nebo pouze návštěva.
 
 

 

Osobní údaje a další údaje - specifikace

 

 
 
2.1. Osobní údaje jsou údaje poskytované dobrovolně, v rámci vyplnění registrace, dotazu, poptávky, objednávky a další písemné komunikace. Osobními údaji se rozumí veškeré informace o identifikované nebo identifikovatelné fyzické osobě; identifikovatelnou fyzickou osobou je fyzická osoba, kterou lze přímo či nepřímo identifikovat, zejména odkazem na určitý identifikátor.  Osobními údaji jsou zejména, avšak nikoliv výlučně, jméno a příjmení, identifikační číslo, datum narození, fotografie, lokační údaje, síťový identifikátor nebo jeden či více zvláštních prvků fyzické, fyziologické, genetické, psychické, ekonomické, kulturní nebo společenské identity této fyzické osoby.
 
2.2. Další údaje se získávají automaticky i bez registrace a bez ohledu na to, zda na webové stránce návštěvník nakupuje nebo ne, v souvislosti s využíváním webové stránky. Patří mezi ně například IP adresa, typ prohlížeče, zařízení a operačního systému, doba a počet přístupů na webovou stránku a další informace získané pomocí souborů cookies.

 

Cookies jsou textové soubory ukládané do počítače nebo jiného elektronického zařízení každého návštěvníka webového rozhraní, které umožňují analýzu způsobu užívání webového rozhraní. O používání souborů cookies stránka www.interde.cz informuje při prvotním vstupu na ni. Soubory cookies lze odmítnout volbou v příslušném nastavení v internetovém prohlížeči. Při odmítnutí není vyloučeno, že nepůjde plně využít veškeré funkce webové stránky. 
 
Používáním webového rozhraní uděluje každý návštěvník svůj souhlas s využíváním souborů cookies a se zpracováváním osobních údajů firmou Lenka Machová a společností Google. Tyto informace mohou zahrnovat polohu koncového uživatele, jeho historii vyhledávání, historii YouTube a data z webů partnerů společnosti Google a slouží k vytváření agregovaných a anonymizovaných statistik o chování uživatelů používajících různá zařízení. 
K těmto údajům má zákazník pod svým účtem přístup na své stránce Moje aktivita, kde je může také smazat. Na tyto funkce se rovněž vztahují zásady služby Google Analytics pro inzertní funkce.

 

 

2.3. Webová stránka www.interde.cz pro svou činnost dále využívá službu Google Analytics a případně i další služby poskytované společností Google, Inc. (dále jen „Google“). K využívání cookies dochází i v rámci využívání těchto dalších služeb. Nastavení sdílení dat bude použito také na ověřené údaje o návštěvnosti, shromažďované pomocí signálů Google přidružených k uživatelským účtům Google. 
 
 
2.4.Pro lepší cílení a personalizaci internetové reklamy využívá služeb jako je například Sklik od společnosti Seznam.cz a další.
 

 

Zákonný důvod a účel zpracování osobních údajů
 
3.1. Zákonným důvodem zpracování osobních údajů je:

 

  • plnění smlouvy mezi návštěvníkem webové stránky a správcem podle čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR,
  • splnění právní povinnosti správce podle čl. 6 odst. 1 písm. c) GDPR,
  • oprávněný zájem správce na poskytování přímého marketingu (zejména pro zasílání obchodních sdělení a newsletterů) podle čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR,
  • Váš souhlas se zpracováním pro účely poskytování přímého marketingu (zejména pro zasílání obchodních sdělení a newsletterů) podle čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR ve spojení s § 7 odst. 2 zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti v případě, že nedošlo k objednávce zboží nebo služby.

 

 
3.2.Účelem zpracování osobních údajů je:

 

Registrace prostřednictvím registračního formuláře a založení uživatelského účtu. Do registračního formuláře je nutné vyplnit požadované údaje, především jméno, příjmení, email, případně i telefonní číslo a korespondenční adresu. Registrací je uživatelský účet založen. Informace uváděné při registraci musí být pravdivé a úplné. Účet, při jehož založení byly použity nepravdivé nebo neúplné údaje, může firma bez náhrady zrušit. V případě změn v údajích je potřeba provést jejich bezodkladnou úpravu v uživatelském účtu. Pro přístup do uživatelského účtu je potřeba uživatelské jméno a heslo. Přístupové údaje do uživatelského účtu by měl uživatel uchovávat v tajnosti. V opačném případě firma nenese odpovědnost za případné zneužití uživatelského účtu třetí osobou.
 
Prostřednictvím uživatelského účtu lze především objednávat zboží, sledovat objednávky a proces jejich vyřízení a spravovat uživatelský účet včetně do něj zadaných údajů. Případné další funkce uživatelského účtu jsou vždy uvedeny na webové stránce. Pokud dochází prostřednictvím uživatelského účtu k porušování platných právních předpisů a podmínek, se kterými uživatel souhlasil, nebo k porušování dobrých mravů, vyhrazuje si firma právo definitivně smazat takovýto uživatelský účet bez jakéhokoli předchozího upozornění.
 
Vyřízení objednávky a výkon práv a povinností vyplývajících ze smluvního vztahu mezi zákazníkem a firmou; při objednávce jsou vyžadovány osobní údaje, které jsou nutné pro úspěšné vyřízení objednávky – jméno a příjmení, doručovací a fakturační adresa, e-mailová adresa, telefonní číslo a další možné. Poskytnutí osobních údajů je nutným požadavkem pro uzavření a plnění smlouvy, bez poskytnutí osobních údajů není možné objednávku uzavřít či jí ze strany firmy plnit.

 

Plnění právních povinností vůči státu

 

Zasílání obchodních sdělení a další marketingové aktivity. Pokud zákazník vyplní registrační formulář, objednávku, zadává dotaz nebo se přihlašuje k odběru newsletteru poskytujete firmě Lenka Machová některé osobní údaje. Údaje mohou být využity k obchodním a marketingovým účelům, tzn. k vedení databáze uživatelů webové stránky a k nabízení zboží či služeb, a to po dobu trvání právního důvodu pro tento způsob zpracování a využití osobních a dalších údajů. Pokud jsou osobní údaje předávány při uskutečnění objednávky, lze využívat tyto osobní údaje, dokud proti tomu nevznese zákazník námitku nebo dokud nevysloví svůj nesouhlas. V některých případech tak lze činit pouze na základě souhlasu, o jehož udělení je zákazník vždy žádán a zároveň informován o účelu, pro který souhlas uděluje. Souhlas se zasíláním obchodních sdělení a elektronické pošty za účelem přímého marketingu může být kdykoliv odvolán formou e-mailu na kontaktní e-mailovou adresu nebo prostřednictvím telefonního čísla uvedeného na stránkách interde.cz.

 

 
3.3. Ze strany správce dochází k automatickému individuálnímu rozhodování ve smyslu  čl. 22 GDPR. S takovým zpracováním poskytuje zákazník svůj výslovný souhlas.
 
4.Doba uchovávání údajů
 
4.1.Správce uchovává osobní údaje

 

po dobu nezbytnou k výkonu práv a povinností vyplývajících ze smluvního vztahu mezi zákazníkem a správcem a po dobu uplatňování nároků z těchto smluvních vztahů.
 

 

V případě jejich zpracování na základě registrace k zasílání obchodních sdělení či vytvoření uživatelského účtu budou údaje zpracovány do doby, než je souhlas se zpracováním osobních údajů zákazníkem odvolán
 
4.2.Osobní údaje budou zpracovávány v elektronické podobě automatizovaným způsobem nebo v tištěné podobě neautomatizovaným způsobem.
 
4.3.Po uplynutí doby uchovávání osobních údajů správce osobní údaje vymaže.
 

 

Příjemci osobních údajů (subdodavatelé firmy)
 5.1. Osobní údaje nejsou předávány třetí osobě. Výjimku tvoří osoby podílející se na dodání zboží/služeb/realizaci plateb na základě smlouvy. Takovým osobám jsou osobní údaje předávány v minimálním rozsahu.

 

Osoby zajišťující přepravu a doručení zásilek na základě smlouvy. Takovým osobám jsou osobní údaje předávány v minimálním rozsahu, který je nutný pro doručení zboží.
 

 

Osoby zajišťující služby provozování e-shopu a další služby v souvislosti s provozováním e-shopu. Firma Lenka Machová předává emailové adresy zadané při vyplnění objednávky provozovateli portálu www.heureka.cz a www.zbozi.cz za účelem generování a zasílání dotazníků spokojenosti s nákupem na webové stránce. Provozovatel portálu www.heureka.cz je ve vztahu k firmě Lenka Machová v postavení zpracovatele. Předané osobní údaje zpracovává za účelem zjišťování spokojenosti s nákupem výhradně pro firmu Lenka Machová a nezpracovává je pro vlastní ani jiné účely.
 

 

Osobám zajišťujícím marketingové služby. Pokud budou osobní údaje využity pro marketingové účely, mohou být předány osobě, která pro firmu tyto činnosti zajišťuje, a to jen v rozsahu, který je nezbytný pro poskytovanou marketingovou službu.

 

Vaši spokojenost s nákupem zjišťujeme také prostřednictvím e-mailových dotazníků v rámci programu Ověřeno zákazníky, do něhož je náš e-shop zapojen. Ty vám zasíláme pokaždé, když u nás nakoupíte, pokud ve smyslu § 7 odst. 3 zákona č. 480/2004 Sb. o některých službách informační společnosti jejich zasílání neodmítnete. Zpracování osobních údajů pro účely zaslání dotazníků v rámci programu Ověřeno zákazníky provádíme na základě našeho oprávněného zájmu, který spočívá ve zjišťování vaší spokojenosti s nákupem u nás.

Pro zasílání dotazníků, vyhodnocování vaší zpětné vazby a analýz našeho tržního postavení využíváme zpracovatele, kterým je provozovatel portálu Heureka.cz; tomu pro tyto účely můžeme předávat informace o zakoupeném zboží a vaši e-mailovou adresu. Vaše osobní údaje nejsou při zasílání e-mailových dotazníků předány žádné třetí straně pro její vlastní účely. Proti zasílání e-mailových dotazníků v rámci programu Ověřeno zákazníky můžete kdykoli vyjádřit námitku odmítnutím dalších dotazníků pomocí odkazu v e-mailu s dotazníkem. V případě vaší námitky vám dotazník nebudeme dále zasílat.

 
5.2. Správce nemá v úmyslu předat osobní údaje do třetí země (do země mimo    EU) nebo mezinárodní organizaci. Příjemci osobních údajů ve třetích zemích jsou poskytovatelé mailingových služeb / cloudových služeb.
 

 

Zpracovatelé osobních údajů
 
6.1. Zpracování osobních údajů je prováděno správcem, osobní údaje však pro něj může zpracovávat i třetí osoba, jakožto zpracovatel.
 
6.2. Osobní i další získávané údaje jsou plně zabezpečeny proti zneužití.
 

 

Vaše práva v souvislosti s osobními údaji
 
7.1. Za podmínek stanovených v GDPR máte :

 

  • právo na přístup ke svým osobním údajům dle čl. 15 GDPR, a právo na informace o jejich zpracování (informace o účelu zpracování, jaké údaje o vás zpracováváme, informace o zdrojích těchto údajů, informace o případných příjemcích). Tyto informace Vám budou bez zbytečného odkladu poskytnuty na požádání, stejně tak jako potvrzení, zda o Vás nějaké osobní údaje zpracováváme
  • právo na opravu osobních údajů dle čl. 16 GDPR, popřípadě omezení zpracování dle čl. 18 GDPR
  • právo na výmaz osobních údajů dle čl. 17 GDPR. Na základě Vaší písemné žádosti odstraníme Vaše osobní údaje z databáze. Žádost o výmaz osobních údajů by měla být založena na některém z důvodů stanovených v čl. 17 odst. 1 EU obecné nařízení o ochraně osobních údajů. Do doby, než bude rozhodnuto o požadavku na opravu osobních údajů či jejich výmaz, má zákazník právo požadovat omezení zpracování těchto údajů.
  • právo vznést námitku proti zpracování dle čl. 21 GDPR,

 

  • právo na přenositelnost údajů dle čl. 20 GDPR a právo odvolat souhlas se zpracováním písemně nebo elektronicky na adresu nebo e-mail správce uvedený v čl. III těchto podmínek.

 

  • právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů v případě, že bylo porušeno právo na ochranu osobních údajů, případně se obrátit na soud či požádat o vysvětlení správce a zpracovatele osobních údajů.

 

 

7.2. Při ochraně osobních údajů se firma Lenka Machová zavazuje vycházet zákazníkovi maximálně vstříc. Pokud ovšem s vyřízením žádosti nebude zákazník spokojen, má právo se obrátit na příslušné orgány, zejména na Úřad pro ochranu osobních údajů. Za poskytnutí informací o zpracování osobních údajů můžeme požadovat přiměřenou úhradu nepřevyšující náklady nezbytné na poskytnutí informace.
 
7.3. Dozor nad ochranou osobních údajů provádí Úřad pro ochranu osobních údajů (http://www.uoou.cz).
  

 

Podmínky zabezpečení osobních údajů
 
8.1. Správce prohlašuje, že přijal veškerá vhodná technická a organizační opatření k zabezpečení osobních údajů, datových úložišť a úložišť osobních údajů v listinné podobě.
 
8.2. Správce prohlašuje, že k osobním údajům mají přístup pouze jím pověřené osoby.
 

 

Závěrečná ustanovení
 
9.1. Odesláním objednávky z internetového objednávkového formuláře potvrzujete, že jste seznámen/a s podmínkami ochrany osobních údajů a že je v celém rozsahu přijímáte.
 
9.2. S těmito podmínkami souhlasíte zaškrtnutím souhlasu prostřednictvím internetového formuláře. Zaškrtnutím souhlasu potvrzujete, že jste seznámen/a s podmínkami ochrany osobních údajů a že je v celém rozsahu přijímáte.
 
9.3. Správce je oprávněn tyto podmínky změnit. Novou verzi podmínek ochrany osobních údajů zveřejní na svých internetových stránkách a zároveň Vám zašle novou verzi těchto podmínek Vaši e-mailovou adresu, kterou jste správci poskytl/a.
 
 
Tyto podmínky nabývají účinnosti dnem 25.5.2018.
  
Lenka Machová 
Provozovatel webové stránky www.interde.cz
 
IČ: 88621197
DIČ: CZ7451162092                                                                                                                                                  Zapsána v živnostenském rejstříku ŽÚ Nýřany, odbor obecní živnostenský úřad, pod jednacím číslem OŽÚ-Roh/361/2020.
 

 

 
Ke stažení v PDF: